Методика викладання психології

Інтерес до психології як до науці про людину, його внутрішній світ, особистісні особливості та проблеми взаємозв`язку із зовнішнім середовищем спонукав включити цю дисципліну в усі освітні програми не тільки вищих навчальних закладів, а й середніх спеціальних, а також в шкільну практику, в програми підвищення кваліфікації і т.д. Зрозуміло, обсяг і зміст курсу "Психологія" в вузах, на курсах і в школах принципово різняться, але в будь-якому випадку викладачеві важливо опанувати дидактичними методами подачі матеріалу. Методика викладання психології - це наука про те, як найбільш ємко уявити психологію в якості предмета для вивчення, про закономірності процесу навчання, про способи і засоби, що використовуються при ефективному навчанні груп, що відрізняються за віком і базової освіти.

Що є предметом методики викладання як науки? Це навчання психологічної діяльності. При цьому процес навчання розуміється по-різному. Його розглядають як форму взаємодії вчителя і учнів, як процес оволодіння діями, або як одну з форм пізнавальної діяльності.

Методика викладання психології вирішує наступні завдання. Перш за все, вона визначає мету навчання. Без ясної і чіткої мети неможливо вирішувати інші дидактичні завдання. Якщо ще недавно метою викладання будь-якої дисципліни вважалося оволодіння учнями необхідними теоретичними та практичними знаннями і навичками, то останнім часом, у зв`язку з розвитком наук і збільшенням необхідного обсягу знань, більш важливим стає дати учням вірний напрям, теоретичну основу для самостійного вивчення предмета. І тут виникає питання: який обсяг знань необхідно дати учневі для його подальшого самостійного занурення в предмет психології на різних етапах підготовки?

Відео: Курс "Викладання російської мови як іноземної" з 1 вересня

Методи викладання психології

У сучасній педагогічній практиці існує три основні методи викладання психології: программированное, проблемне і інтерактивне навчання.

Відео: Віктор Гуружапов про методики викладання в школі

Програмоване навчання - найбільш традиційний спосіб, де відповідно до предметом вивчення створюється програма, встановлюються або коригуються мети, завдання і дидактичні способи подачі знань, а також форми їх контролю.

Проблемне навчання передбачає моделювання різних проблемних ситуацій, в яких може опинитися особистість учня. Тут осягнення знань відбувається через зріз цієї проблеми, зсередини, під час пошуку способів її рішення.

Викладання психології за допомогою інтерактивного методу дозволяє зануритися в предмет і будувати процес засвоєння знань через створення міжособистісного спілкування і взаємодії в групі.

Психологія людини - предмет складний і багатогранний. Безліч наукових теорій і поглядів на численні проблеми, позначені в ній, дуже суперечливо тлумачаться і пояснюються різними науковими школами та напрямками. Крім того, інтерес до психології як до науки викликаний прагненням учнів пізнати самих себе, мати можливість за допомогою отриманих знань спроектувати свою поведінку, своє успішне взаємодія в соціумі. Це, безперечно, має враховуватися при викладанні даного предмета. Таким чином, методика викладання психології, орієнтована на підвищення професійної підготовки фахівців-педагогів, погодившись з вимогами часу, вибирає сучасні способи навчання. При цьому словесні прийоми (лекційні заняття) поєднуються з наочними методами - переглядом відеозаписів, використанням інтернет-ресурсів. Але перш за все, методика викладання психології повинна спиратися на практичні інноваційні методи навчання, коли учні стають не тільки активними дійовими особами навчального процесу, але формують сам процес з урахуванням своїх інтересів.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Методика викладання психології